Student Helpline: 8800055555


SMART Helpline: 18001239626


NSDC TP Helpline: 1800-123-9626Quick Linkks
Notice
 • ewY;kadu@ ijh{kk dc g¨xh] bld¢ ckjs esa eq>s dc irk pysxk\

  ijh{kk dh rkjh[k Áf’k{k.k lk>hnkj@ Áf’k{k.k d¢aæ d¢ i¨VZy ij fn[kkà nsrk gSA gkykafd] ijh{kd dk fooj.k lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly@ ewY;kadu ,tsalh }kjk ijh{kk dh rkjh[k ls lkr fnu igys Òsts tkus okys Ãesy ls feyrk gSA

 • cSp d¢ ifj.kke ls ;fn eSa [kq’k ugÈ] r¨ D;k d:a\

  Áf’k{k.k lk>hnkj ;k Áf’k{k.k d¢aæ lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly ls laidZ dj ldrs gSa t¨ laidZ fd, tkus d¢ ckn vfuok;Z dkjZokà djsxhA

 • ijh{kk d¢ fnu ;fn Áf’k{k.k d¢aæ ij ijh{kd ugÈ igqaprs r¨ D;k g¨xk\

  ijh{kk d¢ fnu ijh{kd d¢ u igqapus ij Áf’k{k.k lk>hnkj ;k Áf’k{k.k d¢aæ ijh{kd dh vuqifLFkfr d¢ ckjs esa rRdky ewY;kadu ,tsalh Q¨dy IokbaV v©j lsDVj fLdy dkmafly ,lihv¨lh d¨ lwpuk nsaxsaA ,l,llh ewY;kadu ,tsalh d¨ rqjar psrkouh ns ldrh gS ;k mls vkÆFkd naM ns ldrh gSA

 • ijh{kk d¢ fnu Áf’k{k.k d¢aæ dh Òwfedk v©j ftEesnkjh D;k g¨uh pkfg,\

  Áf’k{k.k d¢aæ ls mEehn dh tkrh gS fd og Áf’k{k.k iwjk dj pqd¢ lÒh mEehnokj¨a d¨ ijh{kk d¢ ckjs esa lwfpr fd;k tkuk lqfuf'pr djsA Áf’k{k.k d¢aæ d¨ ;g Òh lqfuf'pr djuk pkfg, fd ijh{kk d¢ fnu lÒh mEehnokj viuk vk/kkj dkMZ yk,a v©j ijh{kk fu"i{k g¨A Áf’k{k.k lk>hnkj ;k Áf’k{k.k d¢aæ d¢ ikl u©djh dh fof’k"V Òwfedkv¨a d¢ fy, ijh{kk ysus gsrq lÒh vko’;d midj.k g¨us pkfg,A 

 • Áf’k{k.k d¢aæ d¢ i¨VZy ls ;fn eSa Áek.ki= Mkmuy¨M ugÈ dj ik jgk gwa r¨ D;k d:a

  ;fn Áf’k{k.k lk>hnkj ;k Áf’k{k.k d¢aæ Áek.ki=¨a d¨ Mkmuy¨M djus esa vleFkZ g¨ r¨ fdlh Òh Ádkj dh laÒkfor rduhdh ijs’kkuh d¨ nwj djus d¢ fy, os jira.login@campusmgmt.com ij tkdj thvkÃvkj, fVdV tkjh dj ldrs gSaA bl chp] os Áek.ki=¨a d¢ fy, lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly ls Òh laidZ dj ldrs gSaA   

 • Áek.ki= ftl dkxt ij eqfær@ Nkik@ ÇÁV fd;k tk,xk mldh xq.koÙkk D;k g¨uh pkfg,\

  Áek.ki= xSj&/kkfRod 270&330 th,l,e xq.koÙkk okys dkxt ij eqfær@Nkik@ ÇÁV fd;k tk,xkA

 • Ikjh{kd d¨ lwph esa ’kkfey d©u djrk gS\

  ewY;kadu ,tsalh lqfuf'pr djsxh fd bykd¨a v©j {ks=¨a esa mfpr la[;k esa ijh{k lwphc) g¨aA  

 • ijh{kd Áf’k{k.k dk;ZØe ¼VªsÇux v‚Q ,DlsllZ& Vhv¨,½ D;k gS\

  ijh{kd Áf’k{k.k dk;ZØe ¼VªsÇux v‚Q ,DlsllZ& Vhv¨,½ lsDVj fLdy dkmaflYl }kjk vk;¨ftr dk;ZØe gS t¨ d©’ky d¢ {ks= esa ijh{kd¨a d¢ fy, leÆir gSA u, ijh{kd d¢ fy, ijh{kd Áf’k{k.k dk;ZØe ¼Vhv¨,½ e‚My 6 fnu¨a dh vof/k esa vfÒfoU;kl ¼v¨fj,aVs’ku½ v©j fo”k;xr d©’ky ,oa ijh{kk d©’ky¨a dk vkdyu dSls djsa] bls crkrk gSA 

 • ijh{kd¨a ds Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d©u dj ldrk gS\

  lsDVj fLdy dkmafly }kjk ifjÒkf"kr mfpr kS{kf.kd v©j v©|¨fxd vuqÒo okys ijh{kdA ijh{kd dh ;¨X;rk v©j u©djh dh Òwfedk d¢ fy, m|¨x d¢ vuqÒo dh foLr`r lwph  

  www.takshashila.nsdcindia.org> Guidelines Section > Eligibility Criteria for Assessors

   ij ns[kh tk ldrh gSA 

 • ijh{kk ysus ls igys D;k ijh{kd¨a dk Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ djuk vfuok;Z gS\

  ih,ed¢ohokà 2016& 2020 d¢ vuqlkj ijh{kk ysus ls igys ijh{kd¨a dk Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ djuk vfuok;Z gSA bls ewY;kadu ,tsalh }kjk lqfuf'pr fd;k tkuk pkfg,A  

 • ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d¢ fy, eSa fdlls laidZ d:a

   ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d¢ fy, ijh{kd d¨ lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly ls laidZ djuk pkfg,A

    

  www.takshashila.nsdcindia.org> Training Calendar

 • Áf’k{k.k d¢ ’kq# g¨us ls igys ijh{k.k d¢ :Ik esa iathdj.k djkus d¢ fy, le; lhek D;k gS\

  vkidk y{; Vhv¨, dSysaMj esa fn, x, Vhv¨, cSp kq# g¨us ls de& ls& de ,d lIrkg igys ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dk;ZØe esa iathdj.k djk ysus dk g¨uk pkfg,A iathdj.k ÁfØ;k v©j vU; tkudkjh d¢ fy, —Ik;k lacaf/kr ,l,llh ls laidZ djsaA 

 • Ikjh{kd¨a d¢ fy, d©u ls fo’ks"k ijh{kd Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ e‚My miyC/k gSa\

  Ikjh{kd¨a  d¢ fy, n¨ Ádkj d¢ Vhv¨, e‚My miyC/k gSa% 

  • u, ijh{kd d¢ fy, Vhv¨,
  • igys ls ijh{kd jgs y¨x¨a d¢ fy, Vhv¨,
 • fo"k; d©’ky ¼M¨esu fLdYl½ esa D;k g¨rk gS\

  fo"k; d©’ky esa {ks=&fof’k"V d©’ky] rduhdh Kku v©j fdlh dke d¨ lVhdrk ls djus dk vuqÒo ’kkfey g¨rk gSA

 • u, ijh{kd d¢ fy, Vhv¨Ã e‚My* dk D;k vFkZ gS\

  *u, ijh{kd d¢ fy, Vhv¨Ã e‚My* dk vFkZ gS 6 fnu¨a dh vof/k esa M¨esu D;wih dk Áf’k{k.k v©j ewY;kadu d©’ky d¢ lkFk n¨u¨a dk ewY;kadu djuk c’krsZ ijh{kd lsDVj fLdy dkmafly }kjk ’kS{kf.kd ;¨X;rk v©j m|¨x vuqÒo d¢ fy, fu/kkZfjr ’kr¨± d¨ iwjk djrk g¨A

  U;wure vLlh ¼80½ Áfr’kr vad¨a d¢ lkFk n¨u¨a gh ijh{kk ikl djus ij] ijh{kd *Áekf.kr ijh{kd* cu tkrk gSA

 • Uk, ijh{kd d¢ fy, ijh{kd¨a d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dh vof/k D;k gS

  Vhv¨, dh dqy vof/k 6 fnu¨a dh gS% fo"k; d©’ky Áf’k{k.k ¼M¨esu fLdy½ d¢ fy, 2 fnu v©j ewY;kadu d©’ky Áf’k{k.k d¢ fy, 3 fnu] ckdh cpk 1 fnu] ;g ijh{kk d¢ fy, g¨rk gSA  

   

  u, Ikjh{kd d¢ fy, ijh{kd¨a d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dh lajpuk 

   

  Vhv¨, d¢ pj.k  Áf’k{k.k@ vfÒfoU;kl ¼v¨fj,aVs’ku½   Ikjh{kk   dqy vof/k  
  M¨esu fLdy ¼fo”k; d©’ky½  2 fnu  - 2 fnu 
  vlsLesaV fLdy ¼ewY;kadu d©’ky½   3 fnu  1 fnu  3 fnu  
  Ikwjk Vhv¨,  5 fnu  1 fnu  6 fnu 
 • e©twnk ijh{kd d¢ fy, Vhv¨, e‚My* dk vFkZ D;k gS

  *e©twnk ijh{kd d¢ fy, Vhv¨, e‚My* og e‚My gS t¨ U;wure ikap ¼ 5½ cSp ;k de& ls& de ,d l© ¼100½ Nk=¨a d¢ ijh{kk ysus dk iwoZ vuqÒo j[kus okys ijh{kd¨a ij ykxw g¨rk gSA ijh{kd dk Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ esa Áf’k{k.k ugÈ fn;k tkrk cfYd blesa ijh{kd d¢ fo"k; d©’ky v©j ewY;kadu d©’ky dh ijh{kk yh tkrh gS] c’krsZ ijh{kd kS{kf.kd ;¨X;rk v©j m|¨x esa vuqÒo dh kr¨± d¨ iwjkr djrk g¨ v©j mld¢ ikl U;wure ikap ¼ 5½ cSp ;k de& ls& de ,d l© ¼100½ Nk=¨a d¢ ijh{kk ysus dk vuqÒo g¨A U;wure vLlh ¼80½ Áfr’kr vad¨a d¢ lkFk n¨u¨a gh ijh{kk ikl djus ij] ijh{kd *Áekf.kr ijh{kd* cu tkrk gSA

  vLlh Áfr’kr ls de vad vkus ij ijh{kd d¨ *u, ijh{kd d¢ fy, Vhv¨, e‚My* esa nkf[kyk djkuk g¨xk] ;g mldh bPNk ij fuÒZj djrk gSA

 • IkwoZ Áf’k{k.k vuqÒo ¼ijh{kd½ okys ijh{kd¨a d¢ fy, ijh{kd Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dk;ZØe dh vof/k D;k gS\

  U;wure ikap ¼ 5½ cSp ;k de& ls& de ,d l© ¼100½ Nk=¨a d¢ ijh{kk ysus dk vuqÒo j[kus okys ijh{kd¨a d¢ fy, U;wure ,d fnu d¢ v¨fj,aVs’ku dh flQkfj’k dh trh gSA ijh{kk M¨esu D;wih v©j ewY;kadu d©’ky n¨u¨a d¢ fy, yh tk,xhA  

 • eSa lsDVj fLdy dkmafly ls laidZ dSls dj ldrk gw¡\

  https://www.nsdcindia.org/New/sector-skill-councils-0 Çyd vkid¨ vfuok;Z laidZ fooj.k nsxkA 

 • D;k vki ,d ls vf/kd u©djh ¼t‚c j¨Yl½ d¢ fy, nkf[kyk ys ldrs gSa\

  gka] lsDVj fLdy dkmafly }kjk cuk, x, cSp la;¨tu d¢ vk/kkj ij vki ,d ls vf/kd u©djh ¼t‚c j¨Yl½ d¢ fy, nkf[kyk ys ldrs gSaA vki ftu u©djh ¼t‚c½ j¨Yl esa nkf[kyk ysuk pkgrs gSa] mld¢ fy, vkid¨ ik=rk ekunaM¨a d¨ iwjk djuk g¨xkA  

 • iathdj.k d¢ le; eq>s d©u ls nLrkost tek djkus g¨axs\

  iathdj.k d¢ le; vkid¨ fuEufyf[kr nLrkost tek djkus g¨axs%  

   

  • vkid¢ mPpre ’kS{kf.kd ;¨X;rk okys nLrkost] 10oÈa v©j 12oÈ d{kk d¢ Áek.ki=
  • vk/kkj dkMZ ;k d¨Ã Òh vU; igpku Áek.ki=
  • m|¨x vuqÒo crkus d¢ fy, dk;Z Áek.ki= v©j Áf’k{k.k vuqÒo n’kkZus d¢ fy, dk;Z Áek.ki= ¼;fn ykxw g¨ r¨½A
 • D;k iathdj.k d¢ le; fdlh igpku Áek.ki= d¨ ÁLrqr@ tek djus dh vko’;drk gS\

  gk¡] igpku Áek.ki= d¨ ÁLrqr@ tek djuk vfuok;Z gS] vf/kekur% vk/kkj dkMZA   

 • ;fn lkbV@ LFky ij Áf’k{k.k dSysaMj miyC/k u g¨ r¨ eq>s fdlls laidZ djuk pkfg,

  ;fn lkbV@ LFky ij Áf’k{k.k dSysaMj miyC/k u r¨ —Ik;k fuEufyf[kr Çyd ij tk,a v©j lacaf/kr ,l,llh ls laidZ djsaA  

  https://www.nsdcindia.org/New/sector-skill-councils-0.

 • ;fn eq>s Áf’k{k.k dSysaMj esa mi;qä Áf’k{k.k cSp u fey jgk g¨ r¨ eq>s fdlls laidZ djuk pkfg,\

  ;fn lkbV@ LFky ij Áf’k{k.k dSysaMj miyC/k ugÈ g¨ r¨ —Ik;k fuEufyf[kr Çyd ij tk,a v©j lacaf/kr ,l,llh ls laidZ djsa

  https://www.nsdcindia.org/New/sector-skill-councils-0

 • ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dh ’kqYd lajpuk crk,aA

  ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dh kqYd lajpuk bl Ádkj gS%

    Uk;k ijh{kd   OkrZeku ijh{kd 
  Rkduhdh u©djh ¼Áfr mEehnokj½  7000 #i; 2000 #i;
  xSj& rduhdh u©djh ¼Áfr mEehnokj½  5000 #i;s  1800 #i;
 • ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ ykxr esa d©u ls ’kqYd g¨rs gSa\

  ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ dh ykxr esa fuEufyf[kr kqYd kkfey g¨rs gSa%
  fo"k; v©j ewY;kadu d©’ky¨a ¼M¨esu ,aM vlsLesaV fLdYl½ dh ,d ijh{kk] iBu lkexzh] n¨igj dk Ò¨tu v©j tyiku] lsDVj fLdy dkmafly ls Áekf.kr fuiq.k Áf’k{kd n~okjk Áf’k{k.k] Vhv¨, d¢aæ dh lqfo/kkv¨a dk Á;¨x] mi;¨X; oLrq,a ,oa Á’kklfud leFkZuA

  Vhv¨, kqYd esa ;k=k] vkokl v©j vU; futh [kpZ kkfey ugÈ g¨rk gSA

 • eq>s ikBÓØe d¢ fy, Áek.ki= ugÈ feyk gSA fdlls laidZ djuk pkfg,\

  Áf’k{k.k iwjk dj ysus d¢ ckn ;fn vkid¨ Áek.ki= ugÈ feyrk gS r¨ —Ik;k lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly ls laidZ djsaA vki lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly d¨ Ãesy Òh dj ldrs gSaA bl besy dh ,d Áfr vkid¨ tot@nsdcinda.org ij Òstuh g¨xhA   

 • D;k ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d¢ fy, Áf’k{k.k lkexzh@ v/;;u lkexzh nh tk,xh\

  gk¡] nkf[kys d¢ le; ;k ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d¢ kq# g¨us ij vkid¨ Áf’k{k.k lkexzh nh tk,xhA               

 • *Áekf.kr ijh{kd* d¢ r©j ij Áekf.kr g¨us d¢ fy, U;wure fdrus Áfr’kr vad ÁkIr djus g¨axs\

  *Áekf.kr ijh{kd* g¨us d¢ fy,] vkid¨ n¨u¨a ijh{kk ¼M¨esu ¼fo"k;½ v©j vlsLesaV ¼ewY;kadu½½ de& ls& de 80 Áfr’kr vad¨a d¢ lkFk ikl djuh g¨xhA  

 • eSa ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vh,v¨½ esa ’kkfey gqvk Fkk ysfdu ijh{kk ikl ugÈ dj ldkA eSa vc D;k d:a\

  ;fn vki n¨u¨a gh ijh{kkv¨a ¼M¨esu v©j vlsLesaV½ ¼n¨u¨a esa 80 Áfr’kr ls de½ d¨ ikl ugÈ dj ikrs r¨ *Áekf.kr ijh{kd* cuus d¢ fy, vkid¨ lsDVj fLdy dkmafly d¢ ek/;e ls ,d ckj fQj Vhv¨, esa nkf[kyk ysuk g¨xkA       

 • ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d¢ iqueZwY;kadu d¢ fy, eSa ukekadu dSls djkma\

  iqueZwY;kadu gsrq ukekadu djkus d¢ fy, —Ik;k lacaf/kr lsDVj fLdy dkmafly d¢ laidZ esa jgsa v©j iqueZwY;kadu dh laÒkoukv¨a d¢ ckjs esa tkudkjh ysaA 


  urht¨a d¢ Ĩf"kr g¨us okys fnu ls 6 eghus d¢ Òhrj iqueZwY;kadu flQZ u, ijh{kd¨a }kjk fd;k tk ldrk gSA  

 • D;k orZeku ijh{kd d¨ iqueZwY;kadu esa 'kkfey g¨us dh vuqefr nh tk ldrh gS\

  ;fn orZeku ijh{kd n¨u¨a gh ijh{kkv¨a ¼M¨esu v©j vlsLesaV½ esa ikl ugÈ g¨rk r¨ og iqueZwY;kadu esa ’kkfey g¨ ldrk gSA ;fn og pkgs r¨ u, ijh{kd d¢ fy, Vhv¨, e‚My d¢ fy, iathdj.k Òh djk ldrk gSA   

 • ;fn eSa M¨esu ;k D;wih dk ewY;kadu djkuk pkgwa r¨ fdruk [kpZ vk,xk\

  M¨esu ;k vlsLesaV fLdy ewY;kadu@vkdyu d¢ fy, iqueZwY;kadu gsrq vkid¨ ÁR;sd D;wih dk ewY;kadu [kpZ mBkuk g¨xkA gkykafd] ,sls ekey¨a esa Áf’k{k.k Qhl ds  Òqxrku dh t:jr ugÈ g¨xh gSA 

 • fdu ifjfLFkfr;¨a esa eq>s ijh{kd d¢ Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ d¨ fQj ls djuk g¨xk\

  ;fn fuEufyf[kr esa ls d¨Ã Òh ,d ifjfLFkfr lkeus vkrh gS r¨ vkid¨ fQj ls Vhv¨, djuk g¨xk%  

  ifjfLFkfr 1%   ;fn vkid¢ M¨esu D;wih vlsLesaV esa 80 Áfr’kr ;k mlls vf/kd vad vk, g¨a ysfdu vlsLesaV fLdYl d¢ ewY;kadu@vkdyu esa vkid¢ vad 70 Áfr’kr ls de gSaA  

  ifjfLFkfr 2%  ;fn vkid¢ vlsLesaV fLdYl d¢ ewY;kadu@vkdyu esa 80 Áfr’kr ;k mlls vf/kd vad vk, g¨a ysfdu M¨esu D;wih vlsLesaV esa vkid¢ vad 70 Áfr’kr ls de gSaA  

  ifjfLFkfr 3%  fn M¨esu D;wih vlsLesaV v©j vlsLesaV fLdYl d¢ ewY;kadu@vkdyu esa vkid¢ vad 70 Áfr’kr ls de g¨aA 

  gkykafd] orZeku ijh{kd d¢ ekeys esa] ;fn vki M¨esu D;wih v©j vlsLesaV fLdYl ewY;kadu@ vkdyu n¨u¨a gh esa U;wure 80 Áfr’kr vad ugÈ yk ikrs r¨ vkid¨ fQj ls Vhv¨, djuk g¨xkA 

 • Áek.ki= fn, tkus d¢ ckn Vhv¨, dh oS/krk dc rd g¨xh\

  Áek.ki= fn, tkus dh rkjh[k ls vxys 2 o"kZ dh vof/k rd Vhv¨, Áek.ki= oS/k g¨xkA 

 • D;k eq>s M¨esu v©j vlsLesaV fLdYl Áf’k{k.k d¢ fy, vyx& vyx Áek.ki= feysaxs\

  ugÈ] vki ftl Òh fo"k; d¢ ijh{kd cuuk pkgrs g¨a] n¨u¨a gh ijh{kk dk la;qä Áek.ki= fn;k tk,xkA  

 • D;k eSa ftruh ckj pkgwa mruh ckj ijh{kk ns ldrk gwa\

  gk¡] vLFkk;h vuqefr vof/k ;kfu 6 ekg d¢ Òhrj vki ftruh ckj pkgsa iqueZwY;kadu dh ijh{kk ns ldrs gSaA   

 • D;k eq>s d©’ky¨a d¢ flQZ ,d lsV& M¨esu ;k vlsLesaV] esa Áf’k{k.k ysus dh vuqefr fey ldrh gS\

  ugÈA ,d iw.kZ ijh{kd Áf’k{k.k ¼Vhv¨,½ esa d©’ky¨a d¢ n¨u¨a lsV dk Áf’k{k.k 'kkfey g¨rk gSA  

 • orZeku ijh{kd g¨us d¢ ukrs ;fn eSa M¨esu ;k vlsLesaV fLdYl ewY;kadu@ vkdyu esa 80 Áfr’kr vad ugÈ yk ikrk] r¨ D;k g¨xk\

  orZeku ijh{kd g¨us d¢ ckotwn ;fn vki n¨u¨a ijh{kkv¨a esa U;wure 80 Áfr’kr vad ugÈ yk ikrs r¨ vkid¨ u, ijh{kd d¢ Vhv¨, e‚My dk ikBÓØe iwjk djuk g¨xkA  

 • D;k eSa ,d ls vf/kd D;wih M¨esu Áek.ku d¢ fy, Áf’k{k.k ÁkIr dj ldrk gwa\

  gk¡] ;fn lsDVj fLdy dkmafly ,d ls vf/kd D;wih M¨esu Áek.ku djk jgk g¨ r¨ vki ,slk dj ldrs gSaA